บทที่ 5
การสร้างฟอร์ม (Form)
     นอกจากใช้มุมมองของแผ่นข้อมูล (datasheet) ในการป้อนข้อมูล แก้ไขและแสดงผลข้อมูลแล้ว ยังมีเครื่องมือ อีกชนิดหนึ่ง คือ ฟอร์ม (Form) ที่ช่วยให้สามารถจัดระบบข้อมูลบนจอภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรูปแบบการใช้งานจะไม่ถูกกำหนดให้อยู่ในรูปของตารางเท่านั้น แต่สามารถจัดรูปแบบได้อย่างอิสระ เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานมากขั้น

มุมมองของฟอร์ม

ในการทางานร่วมกันกับฟอร์มจะมีมุมมองในเลือก 5 แบบ คือ
     1. มุมมองการออกแบบ (form design) ใช้ในการสร้าง ออกแบบ และแก้ไขฟอร์ม
  2. มุมมองฟอร์ม (form view) ใช้แสดงผลฟอร์มเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ตามรูปแบบที่สร้างในมุมมองออกแบบ หรือสร้างด้วยตัวช่วยสร้าง
     3. มุมมองแผ่นข้อมูล (datasheet) ใช้แสดงผลฟอร์มในรูปของแผ่นข้อมูล หรือตารางข้อมูล
    4. มุมมอง PivotTable เป็นมุมมองที่แสดงผลฟอร์มในรูปของตารางแจกแจงรายละเอียดและสรุปผลข้อมูล
  5. มุมมอง PivotChart เป็นมุมมองที่แสดงผลฟอร์มเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในรูปของแผนภูมิหรือ Chart

การสร้างฟอร์มแบบง่าย

1. เลือก Table/Query ที่จะสร้างฟอร์ม
2. คลิกแท็บ Create
3. คลิก Form
การสร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วย (Form Wizard)

1. คลิกแท็บ Create
2. คลิก Form Wizard
3. เลือก Table/Query ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลของฟอร์ม
4. ดับเบิ้ลคลิกเลือก field ที่จะใช้ หรือคลิก >> เพื่อเลือก field ทั้งหมด
5. คลิก Next
6. เลือกว่าจะสร้างฟอร์มแบบไหน
7. คลิก Next
8. ตั้งชื่อฟอร์ม
9. เลือกว่าจะเปิดฟอร์มในมุมมองใด
10. คลิก Finish

การสร้างฟอร์มด้วยมุมมองการออกแบบ

การสร้างฟอร์มด้วยมุมมองการออกแบบ (Form Design) จะได้ฟอร์มที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากที่สุด สามารถใช้แก้ไขฟอร์มที่สร้างด้วย Form Wizard ได้ วิธีการสร้างมีดังนี้
     1. คลิกแท็บ Create
     2. คลิก Form Design

การสร้างฟอร์มด้วยมุมมองการออกแบบ (Form Design)

การสร้างฟอร์มด้วยมุมมองการออกแบบ (Form Design)


ุปุ่มสร้างคอนโทรลในแท็บ Design


ตารางแสดงปุ่มสร้างคอนโทรลในการสร้างแบบฟอร์มส่วนประกอบในมุมมองออกแบบของฟอร์ม

1. Form Design Area
     พื้นที่ที่ใช้สร้างและออกแบบฟอร์ม
2. Field List
     ส่วนที่แสดงชื่อ Table/Query ที่เป็นแหล่งข้อมูลของฟอร์ม จากการคลิกที่ปุ่ม Add Existing Fields ในแท็บ Design

3. Property Sheet
    Property Sheet เป็นส่วนที่ใช้กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ให้กับฟอร์มหรือคอนโทรลต่างๆ ในฟอร์ม
   3.1 คุณสมบัติของฟอร์ม
          คุณสมบัติที่ใช้กาหนดรูปแบบและการทำงานของฟอร์มจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ Format, Data, Event และ Other